Negen op de derde plaats betekent:

De edele is de hele dag scheppend bezig.
Ook 's avonds nog is hij van zorg vervuld.
Gevaar. Geen blaam.


Voor de man van betekenis doet zich een mogelijkheid voor om zijn invloed te doen gelden. Zijn roem begint zich te verbreiden. De massa's vallen hem toe. Zijn innerlijke kracht is opgewassen tegen de verhoogde uiterlijke werkzaamheid. Hij heeft de handen vol werk en zelfs 's avonds nog, wanneer anderen rusten, dringen zich de plannen en de zorgen aan hem op. Er dreigt echter ook gevaar in het gezicht van de overgang uit de laagte naar de hoogte. Reeds menig groot man ging te gronde doordat de massa's hem toevielen en hem meesleepten in hun eigen baan. Eerzucht bedierf de innerlijke reinheid. Maar ware grootheid wordt door verleidingen niet geschaad. Als men voeling houdt met de kiemen van de nieuwe tijd en met de eisen die deze stelt is men voorzichtig genoeg om alle gevaren te vermijden en blijft men smetteloos.