HET OORDEEL:


De Vrede. Het kleine gaat heen, het grote komt naderbij.
Heil! Welslagen!


Het teken duidt in de natuur op een tijd waarin men wel zegt dat 'de hemel op aarde' is. De hemel heeft zich onder de aarde gesteld. Zo verenigen hun krachten zich in innige harmonie. Daardoor ontstaat vrede en zegen voor alle wezens.
In de mensenwereld is het een tijd van sociale eendracht. De hooggeplaatsten buigen zich over naar de laaggeplaatsten, de laaggeplaatsten en de eenvoudige lieden zijn de hooggeplaatsten vriendschappelijk gezind, zodat er een einde komt aan alle veten.
Binnen, in het centrum, op de doorslaggevende plaats, is het lichte; het donkere is buiten. Zo heeft het lichte een krachtige werking, en het donkere is meegaand. Op deze wijze zijn beide partijen gebaat. Als de goeden in de maatschappij een centrale positie innemen en de macht in handen hebben, worden ook de slechten beter onder hun invloed. Als in de mens de van de hemel komende geest heerst, dan komt ook de zinnelijkheid onder zijn invloed, en vindt zij de haar passende plaats. De afzonderlijke lijnen komen van beneden af het teken binnen en verlaten het van boven weer. De kleinen, de zwakken, de slechten zijn hier dus aan het weggaan, en de groten, de sterken, de goeden zijn bezig omhoog te komen. Dat brengt heil en welslagen.