Negen op de derde plaats betekent:

Een vorst stelt het ter beschikking van de zoon des hemels.
Een klein mens kan dat niet.


Het is kenmerkend voor een grootmoedig, vrijzinnig man dat hij zijn bezit niet als zijn uitsluitend persoonlijk eigendom beschouwt, maar het zijn gebieder, respektievelijk de gemeenschap, ter beschikking stelt. Daardoor plaatst hij zich ten opzichte van het bezit op het juiste standpunt: als persoonlijk eigendom kan het nooit duurzaam zijn. Een bekrompen mens is daartoe echter niet in staat. Voor hem loopt groot bezit op schade uit, daar hij, in plaats van te offeren, wil behouden.*


__________

*: hier wordt over het bezit dezelfde gedachte uitgesproken, die tot uiting komt in de woorden:

'Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen.
Wie echter zijn leven verliest, die zal het behouden.'