HET TEKEN:

Trigram K'oen, het Ontvangendeboven K'oen, het Ontvangende, de aarde
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

Het teken is samengesteld uit het oerteken K'an, het water, en K'oen, de aarde; het symboliseert het grondwater, dat zich binnen in de aarde verzamelt. Evenzo verzamelt zich de legermacht binnen de grote massa van een volk: in vredestijd is er weinig van te zien, maar het is te allen tijde beschikbaar als bron van macht. De strekking der oertekens is: van binnen gevaar en van buiten gehoorzaamheid. Dit tekent het wezen van het leger, dat in de kern iets gevaarlijks is terwijl aan de buitenkant tucht en discipline moeten heersen.
Als men de afzonderlijke lijnen beschouwt is de sterke negen op de tweede plaats de heer van het teken, waaraan de andere, zwakke lijnen zich onderwerpen. Deze lijn duidt de gebieder aan, daar ze in het centrum van een der beide oertekens staat. Daar dit echter het onderste, niet het bovenste teken is, verschijnt hier niet het beeld van een heerser, maar van een bekwaam generaal, die door de autoriteit van zijn persoonlijkheid het leger gehoorzaamheid afdwingt.