HET TEKEN:

Trigram K'an, het Onpeilbareboven K'an, het Onpeilbare, het water
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

Dit hexagram bestaat uit de herhaling van het trigram K'an. Het is een der acht dubbeltekens. Het teken K'an betekent 'het naar binnen storten'. Een Yang-lijn is tussen twee Yin-lijnen naar binnen gestort en wordt door hen ingesloten als het water in een ravijn. Dit is de middelste zoon. Het Ontvangende heeft de middelste lijn van het Scheppende gekregen, en zo ontstaat K'an. Als beeld is het het water, en wel het water dat van boven komt, zich op de aarde voortbeweegt in rivieren en stromen, en dat alle leven op aarde wekt. In de menselijke verhoudingen stelt K'an het hart voor, de ziel, die in het lichaam is opgesloten, het lichte dat in het donkere besloten is, het verstand. De naam van het teken heeft, omdat het wordt herhaald, de toevoeging: herhaling van het gevaar. Daarmee doelt het teken op een objectieve situatie, waaraan men dient te wennen, niet op een subjectieve gezindheid. Want gevaar als subjectieve gezindheid betekent óf roekeloosheid óf arglist. Daarom wordt het gevaar ook als ravijn aangeduid, dat wil zeggen een toestand waarin men zich bevindt zoals het water in een ravijn, en waaruit men evenals het water weer tevoorschijn komt wanneer men zich op de juiste wijze gedraagt.