HET TEKEN:

Trigram Ken, het Stilhoudenboven Ken, het Stilhouden, de berg
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

Op tweeërlei wijze wordt in dit teken de jeugd en de dwaasheid aangeduid. Het bovenste teken, Ken, heeft als beeld een berg, het onderste, K'an, heeft als beeld het water. De bron die aan de voet van de berg ontspringt, is het beeld van de onervaren jeugd. De eigenschap van het bovenste teken is het Stilhouden (verbergen, verzwijgen), die van het onderste de afgrond, het gevaar. Het stilhouden voor een gevaarlijke afgrond is ook een symbool voor de dwaasheid van de jeugd die van geen raad wil weten. De beide tekens geven echter tevens aan hoe de jeugdige dwaasheden overwonnen kunnen worden: het water is iets dat noodzakelijkerwijze verder stroomt. Al weet het water bij zijn eerste opwellen nog niet waarheen het zal gaan, door aanhoudend voort te stromen vult het de diepte die zijn loop belemmert en het kan aldus zijn doel bereiken.