HET OORDEEL:


De Oplossing: Welslagen. De koning nadert zijn tempel.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid.


Dit teken heeft in zijn tekst enige overeenkomst met hexagram 45 Tsw'éi 'het Verzamelen'. Daar hebben wij te doen met het bijeenbrengen van wat gescheiden is, zoals het water zich in meren op de aarde verzamelt. Hier gaat het om de verstrooiing en oplossing van het scheiding brengende egoïsme. 'De Oplossing' wijst als het ware de weg die naar 'het Verzamelen' leidt. Zo is het te verklaren dat de teksten op elkaar lijken.
Om het scheiding brengende egoïsme der mensen te overwinnen zijn religieuze krachten nodig. Het gemeenschappelijk vieren der grote offerfeesten en godsdienstige plechtigheden, die tegelijkertijd het onderling verband en de sociale rangorde van familie en staat manifesteerden, was het middel dat de grote heersers aanwendden om de harten in een gemeenschappelijke gevoelsopwelling door heilige muziek en ceremoniële pracht tot het bewustzijn van de gemeenschappelijke oorsprong van alle wezens te brengen, waardoor de scheiding werd overwonnen en de verstarring opgelost. Een tweede middel is het samenwerken aan gemeenschappelijke grote ondernemingen, waardoor het volk een groot doel voor ogen heeft: in de concentratie op dit doel vallen alle scheidingsmuren weg, evenals op een schip dat een grote stroom oversteekt, alle handen moeten meehelpen aan het gemeenschappelijk werk.
Tot zo'n oplossing van de hardheid van het egoïsme is echter slechts hij in staat die zelf vrij is van alle egoïstische bijgedachten en volhardt in zijn rechtvaardigheid en standvastigheid.