Zes op de tweede plaats betekent:

Des konings dienaar is in hindernis op hindernis.
Maar het is niet zijn eigen schuld.


Terwijl men in normale omstandigheden de hindernis het best kan omzeilen en trachten haar langs de weg van de minste weerstand te overwinnen, is er één geval waarin men zich tot de strijd moet aangorden, ook al stapelen de moeilijkheden zich op: als namelijk de weg der plicht ons daarheen leidt. Met andere woorden, als we niet op eigen gezag kunnen handelen maar de plicht hebben het gevaar op te zoeken in dienst van een hogere zaak. Dan kan men het zonder innerlijke verontrusting doen, daar het dan niet aan eigen schuld te wijten is dat men zich in deze moeilijke situatie heeft begeven.