HET TEKEN:

Trigram Tsjen, het Opwindendeboven Tsjen, het Opwindende, de donder
Trigram Soen, het Zachtmoedigebeneden Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout

Met het sterke teken Tsjen boven en het zwakke Soen beneden is dit hexagram het tegenstuk van het vorige: dáár de inwerking, hier de vereniging als duurzame toestand. De beelden zijn donder en wind, die eveneens duurzaam verbonden verschijningen zijn. Het benedenste trigram wijst op zachtmoedigheid van binnen, het bovenste op beweging van buiten.
Bij overdracht op maatschappelijke verhoudingen hebben wij hier de instelling van het huwelijk als duurzame verbinding der geslachten. Terwijl bij het hofmaken de jongeman zich onder het meisje plaatst, is bij het huwelijk - hier gepresenteerd door het samengaan van de oudste zoon en de oudste dochter - de man naar buiten toe leidend en bewegend, de vrouw binnen zachtmoedig en gehoorzaam.