HET TEKEN:

Trigram Ken, het Stilhoudenboven Ken, het Stilhouden, de berg
Trigram Soen, het Zachtmoedigebeneden Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout

Het Chinese teken Koe stelt een schotel voor waarin zich wormen ontwikkelen. Dat betekent het bedorvene. Het bederf is ontstaan doordat de zachtmoedige onverschilligheid van het onderste trigram is samengekomen met de starre traagheid van het bovenste; het resultaat is lauwheid, verwaarlozing. Hier is dus sprake van schuld, en deze toestanden houden de aansporing in, dat weer goed te maken. Daarom is de betekenis van het teken niet eenvoudig 'het bedorvene', maar 'het bedorvene als taak', het 'Werk aan het Bedorvene'.