In het begin een negen betekent:

Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.


Vaak zou men iets willen ondernemen, maar wordt men door onoverwinnelijke hinderpalen daarvan teruggehouden. In zo'n geval is het nodig te weten hoe ver men kan gaan. Als men de zaak juist inziet en geen pogingen in het werk stelt om de gestelde grenzen te overschrijden verzamelt men zulk een kracht dat men in staat is energiek op te treden zodra de tijd daartoe gekomen is. Stilzwijgendheid is bij de voorbereiding van gewichtige aangelegenheden van principieel belang.
Confucius zegt hierover:
'Waar wanorde ontstaat, zijn woorden de eerste stap daartoe. Als de vorst niet discreet is, verliest hij zijn dienaren. Als de dienaar niet discreet is, verliest hij het leven. Als de dingen in de kiem niet discreet worden behandeld wordt de voltooiing ervan belemmerd. Daarom bewaart de edele zorgvuldig het stilzwijgen en gaat hij niet naar buiten.'