HET OORDEEL:


Innerlijke waarheid: zwijnen en vissen. Heil!
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid.


Zwijnen en vissen behoren tot de dieren die het minst voor de mens open staan en daarom het moeilijkst te beïnvloeden zijn. De kracht van de innerlijke waarheid moet een hoge graad hebben bereikt voordat haar invloed zich tot zulke wezens uitstrekt. Als men met even weerspannige, moeilijk te beïnvloeden mensen te doen heeft, berust het gehele geheim van een goed resultaat daarop dat men de toegang tot hun wezen vindt. Allereerst moet men zich innerlijk geheel vrij maken van zijn vooringenomenheid, en de psyche van de ander geheel onbevangen op zich laten inwerken; dan komt men hem innerlijk nader, men begrijpt hem en krijgt vat op hem, zodat de kracht van de eigen persoonlijkheid door de geopende poort invloed op de ander verkrijgt. Als op deze wijze alle hinderpalen overwonnen kunnen worden kan men ook de gevaarlijkste dingen ondernemen - zoals het oversteken van het grote water - het zal gelukken. Het is alleen van belang dat men goed begrijpt waarop de kracht van de innerlijke waarheid berust. Zij is niet identiek met eenvoudige intimiteit of stille aanhankelijkheid. Zulke persoonlijke banden kan men ook onder rovers vinden. Ook in dat geval gaat er weliswaar een kracht van uit, maar die leidt niet tot geluk, omdat ze niet onoverwinnelijk is. Elk samengaan op grond van een belangengemeenschap gaat slechts tot een zeker punt. Waar de belangengemeenschap ophoudt houdt ook het samengaan op en slaat de intiemste vriendschap vaak om in haat. Alleen wanneer de grondslag het rechtvaardige - de bestendigheid - is blijft de band zo vast dat ze alles overwint.